Meini Prawf Mynediad

Mae’n bleser gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eich gwahodd i ymgeisio yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018.

Bydd y gwobrau yn dod i benllanw gyda seremoni tei du a chinio mawreddog ddydd Gwener 28 Medi, 2018 yng Ngwesty'r Coed-y-Mwstwr, Llangrallo. Bydd hyn yn cynnwys: diodydd wrth gyrraedd, pryd o fwyd tri chwrs a chyfle i rwydweithio gyda busnesau mwyaf llwyddiannus y fro.

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016 yn agored i bob busnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd unrhyw fusnes sy'n cyflwyno cais i'r gwobrau yn cael ei gofrestru'n awtomatig fel aelod o'r fforwm. Mae aelodaeth AM DDIM.

Mae categorïau’r gwobrau’n cynnwys:


Meini Prawf Mynediad:
Rhestrir y meini prawf mynediad ar gyfer pob categori isod. Os ydych yn awyddus i ymgeisio, dychwelwch eich ffurflen gais i business@bridgend.gov.uk neu Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 d/o Uned Datblygu Economaidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Lefel 3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Sylwer: Ni ellir dychwelyd copïau caled o ffurflenni cais.

Amodau Cyffredinol:

  • Rhaid i’r busnes fod wedi’i leoli neu'n gweithredu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
  • Bydd angen darparu manylion ar y ffurflen gais, yn unol â meini prawf ymgeisio'r categori dan sylw.
  • Gall ymgeiswyr wneud cais mewn mwy nag un categori.
  • Os oes uchafswm geiriau’n cael ei nodi ar gyfer cwestiwn ar y ffurflen, rhaid cydymffurfio â hynny.
  • Peidiwch â chyflwyno gwybodaeth ategol. Rhaid i unrhyw wybodaeth i gefnogi’ch cais gael ei chynnwys yn yr atebion i’r cwestiynau sydd ar y ffurflen.
  • Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn o ddydd Iau 10 Mai 2018 ymlaen.
  • Rhaid i bob ymgeisydd gyflwyno’i gais erbyn 5pm Dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018 fan bellaf.
  • Bydd ymgeiswyr yn cael eu dewis ar gyfer y rhestr fer ac yn cael gwybod am hynny 25 Gorffennaf 2018 fan bellaf.


Myfyriwr Busnes y Flwyddyn
Rhaid bod yn astudio yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Dangos dealltwriaeth dda o'r hyn sy’n gysylltiedig â dechrau a rhedeg busnes.
Tystiolaeth o gyflawniad mewn astudiaethau.
Tystiolaeth o gyflawniadau trwy brofiad cysylltiedig â gwaith neu waith gwirfoddol.
Manylion cynlluniau a dyheadau at y dyfodol.

Busnes Newydd y Flwyddyn
Rhaid bod wedi dechrau masnachu yn ystod y 12 mis diwethaf.
Tystiolaeth o gynnydd ers dechrau.
Y rhesymau a'r cymhelliant dros ddechrau.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Tystiolaeth o oresgyn heriau.
Tystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud eich busnes yn wahanol i’r lleill.
Rhaid cwblhau templed cyflogaeth y presennol a'r dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn
Rhaid cwblhau'r templed ariannol a ddarperir.
Tystiolaeth, yn enwedig tystlythyrau gan gwsmeriaid, o wasanaeth eithriadol i gwsmeriaid.
Tystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud eich busnes yn wahanol i’r lleill.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Rhaid cwblhau templed cyflogaeth y presennol a'r dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Busnes Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn
Rhaid cwblhau'r templed ariannol a ddarperir.
Tystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud eich busnes yn wahanol i’r lleill.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Tystiolaeth o fentrau gyda chynnyrch a phrosesau i wella allbynnau.
Rhaid cwblhau templed cyflogaeth y presennol a'r dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Entrepreneur y Flwyddyn
Rhaid bod yn unigolyn.
Tystiolaeth o fod yn entrepreneuraidd.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Tystiolaeth o’r ffordd rydych yn ysgogi ac yn ysbrydoli eraill.
Manylion cynlluniau a dyheadau at y dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Busnes Twristiaeth y Flwyddyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr
Rhaid cwblhau'r templed ariannol a ddarperir.
Tystiolaeth o gyfraniad i'r sector twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Tystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud eich busnes yn wahanol i’r lleill.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Rhaid cwblhau templed cyflogaeth y presennol a'r dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Gwobr Diwydiannau Creadigol
Rhaid cwblhau’r templed ariannol a ddarperir.
Tystiolaeth o fod yn greadigol.
Tystiolaeth o’r hyn sy’n gwneud eich busnes yn wahanol i’r lleill.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Rhaid cwblhau templed cyflogaeth y presennol a’r dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Busnes Arloesol y Flwyddyn
Rhaid cwblhau’r templed ariannol a ddarperir.
Tystiolaeth o fod yn arloesol – gall fod yn rhywbeth sy’n gwneud eich cwmni penodol chi yn arloesol. Gall fod yn rhywbeth nad oes unrhyw fusnes arall wedi’i wneud o’r blaen, ond nid yw hynny’n rheidrwydd.
Tystiolaeth o’r hyn sy’n gwneud eich busnes yn wahanol i’r lleill.
Manylion y cyflawniadau mwyaf nodedig hyd yn hyn.
Rhaid cwblhau templed cyflogaeth y presennol a’r dyfodol.
Rhaid cadarnhau ymrwymiad i gyfle cyfartal a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2018
Bydd Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont yr Ogwr 2018 yn cael ei ddewis o blith yr enillwyr ym mhob categori penodol.

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 yn agored i bob busnes ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd tri enillydd posibl ar gyfer pob gwobr yn cyrraedd y rhestr fer. Bydd pob busnes sydd ar y rhestr fer yn cael dau docyn am ddim i’r cinio mawreddog a’r seremoni wobrwyo a gynhelir ar 28 Medi 2018.

Bydd enillydd pob categori yn derbyn:
Cyhoeddusrwydd rhad ac am ddim
Tlws
Tystysgrif

Bydd prif enillydd Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 yn ennill y canlynol:
Cyhoeddusrwydd rhad ac am ddim
Tlws
Tystysgrif
Potel o champagne

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm dydd Gwener 6 Gorffennaf 2018.

Prif noddwr:

 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >