Newyddion

Sesiynau briffio ar Brexit i fusnesau

06-03-2019

Mae Busnes Cymru yn cynnal nifer o seminarau mewn perthynas â Brexit yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth. Nod y briffiau yw darparu dealltwriaeth glir i fusnesau ar y cymorth sydd ar gael iddynt wrth baratoi ar gyfer Brexit, megis Porth Brexit ac offer diagnostig, y cymorth sydd ar gae ...

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dadlennu Cynllun Twf Diwydiannol

06-03-2019

Mae Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu ei Chynllun Twf Diwydiannol ac Economaidd ar gyfer De-ddwyrain Cymru er mwyn gwella cynhyrchiant a ffyniant yn y dyfodol ar draws de-ddwyrain Cymru. Mae'r cynllun yn ymateb i'r heriau dynamig y bydd y rhanbarth yn eu ...

Cael mwy o'ch swyddfa bost

06-03-2019

Wrth i ganghennau banciau ddiflannu oddi ar y stryd fawr, mae nifer o bobl a busnesau'n poeni na fyddant yn gallu cael mynediad at wasanaethau bancio personol, ond nid yw llawer ohonynt yn ymwybodol y gall Swyddfa’r Post ddarparu gwasanaethau bancio hanfodol ar gyfer bron pawb sydd &ac ...

Cyfleoedd i fusnesau twristiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

06-03-2019

Yn dilyn proses gaffael gystadleuol, mae A Marr & Associates wedi cael eu penodi am y chweched flwyddyn i ddarparu cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer cyrchfannau i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae A Marr & Associates wedi sefydlu perthnasau gweithio rhagorol gyda busnesau t ...

Academi Pencoed yn mynd i'r afael phrinder radiolegwyr GIG Cymru

06-03-2019

Mae Academi Ddelweddu Genedlaethol Cymru wedi agor yn swyddogol ym Mhencoed, a’r gobaith yw y bydd yn bodloni'r galw am nifer y sganiau sy’n cael eu rhoi i gleifion i'w helpu yn ystod eu diagnosis a'u triniaeth. Mae gan yr academi newydd ym Mhencoed botensial i fwy na dyblu lle ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >