Newyddion

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Allforwyr Cymru yn eich gwahodd chi i ymuno ‚ nhw yn nigwyddiad brecwast Pen-y-bont ar Ogwr!

14-11-2017

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017 Amseroedd: 08am ar gyfer 08.30am tan 10am Lleoliad: Gwesty a Sba Heronston, Heol Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW Cost: Am ddim (yn cynnwys paned a brecwast) Masnachu ag Awstralasia – dewch draw i gyfarfod brecwast nesaf Cymdeithas Allforw ...

Ydych chiín cydymffurfio ‚ír safonau ISO newydd?

13-11-2017

Introduction to ISO by Business in Focus Date: Friday 17 November 2017 Time: 8am – 12noon Venue: Business in Focus, Unit 14/15 Bocam Park, Pencoed, Bridgend CF35 5LJ Cost: £120 Ydych chi’n cydymffurfio â’r safonau ISO newydd? Ydych chi wedi cwblhau&rsqu ...

Gwahoddiad i fusnesau gwblhau Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cenedlaethol 2017/18

13-11-2017

  Hoffai Prifysgol Caerdydd wahodd busnesau bach a chanolig (BBaChau) i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil ynglŷn â’r buddion sy’n gysylltiedig â defnydd busnesau o dechnolegau a hwylusir gan fand eang. Pwrpas yr ymchwil yw nodi sut y mae busnesau yn defnyddio ...

Ysbrydoli gweithluír dyfodol

13-11-2017

    Mae Ysbrydoli i Weithio yn brosiect a ariennir, a’i fwriad yw darparu cymorth i bobl ifanc rhwng 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).   Mae’r prosiect yn weithredol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac fe’i hariennir ...

Mynediad i Waith

13-11-2017

Cynllun gan Lywodraeth y DU yw Mynediad i Waith a gaiff ei gyflwyno gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) drwy’r Ganolfan Byd Gwaith sy’n rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl anabl, p’un a ydynt yn gweithio, yn hunangyflogedig neu’n chwilio am waith. Caiff Mynedi ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Llongyfarchiadau i'n enillwyr
Datgelodd enillwyr gwobrau busnes lleol…

Cael gwybod mwy >