Newyddion

Cyflenwr y diwydiannau creadigol yn croesi’r trothwy fel aelod rhif 800 y fforwm!

30-10-2017

Llun: (o’r chwith i’r dde): Jay Ball, Is-gadeirydd, Allan Kelly, Dan Hunt a Fran Kelly, Frankly Materials Ltd gyda’r Cynghorydd Charles Smith.

Dim ond ychydig o wythnosau ar ôl i Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddathlu ei bumed digwyddiad Gwobrau Busnes Pen-y-bont ar Ogwr blynyddol, gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’n dathlu carreg filltir fawr arall, sef cyrraedd dros 800 o aelodau.

Croesawyd yr wyth ganfed aelod, Frankly Materials Ltd yn ystod ymweliad â’i swyddfeydd yng Nghanolfan Menter Tondu Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddar, gan Is-gadeirydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, Jay Ball, Rheolwr Gyfarwyddwr y cyflenwr telathrebu lleol, Datakom Ltd, a’r Cynghorydd Charles Smith Mae’r cwmni, a sefydlwyd ym mis Gorffennaf eleni, yn darparu deunyddiau i’r diwydiannau ffilm, theatr a theledu ar gyfer creu celfi llwyfan ac effeithiau arbennig.

Mae’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Fran Kelly yn dod o ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn wreiddiol. Symudodd i Lundain yn 2010 i hyfforddi a gweithio fel gwneuthurwr celfi llwyfan llawrydd cyn dychwelyd i Gymru yn 2014. Sefydlodd ei busnes ei hun gyda’i chyd-gyfarwyddwr Sheila Kelly, yn 2015.

Dywedodd Fran: “Astudiais ar gwrs gwneud celfi llwyfan yn RADA, ac arhosais yn Llundain ar ôl graddio i barhau â’m gyrfa. Pan oeddwn i’n gweithio yn Llundain, yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, llwyddais i greu cysylltiadau cryf â chleientiaid yn y diwydiant cynhyrchu ffilm a theatr. Daeth yn amlwg hefyd fod bwlch yn y farchnad ar gyfer cyflenwyr celfi llwyfan yng Nghymru.

“Mae’r diwydiannau creadigol yn datblygu yn gyflym iawn yng Nghymru, ac nid oes unrhyw gyflenwr arall yn gwneud celfi llwyfan. Er ein bod ni’n fusnes newydd, rydym ni wedi magu enw da ac rydym ni’n cynnig cyngor arbenigol hefyd drwy ein gwasanaeth ymgynghori ar gelfi llwyfan.

“Rydym wrth ein boddau mai ni yw’r wyth ganfed aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Yma yn Frankly Materials rydym ni’n credu ei bod hi’n bwysig bod yn aelod gweithgar o’r gymuned leol. Fe wnaethom ymuno â’r fforwm i rwydweithio â busnesau eraill lleol ac i gael gwybodaeth gyfredol am ddigwyddiadau sydd i ddod. Rydym ni’n hapus iawn o fod yn rhan o gymuned Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac rydym eisoes wedi elwa ar ein haelodaeth.”

Dywedodd Jay Ball: “Roedd yn wych ymweld â Frankly Materials yn ddiweddar, rwy’n hoff o hyrwyddo busnesau bach, a gan fy mod innau wedi dechrau yn yr un modd hefyd, rwy’n gwybod pa mor werthfawr y mae rhwydwaith cefnogi busnes cryf yn gallu bod.

“Rydym yn falch o’u croesawu fel ein haelod rhif 800. Maen nhw wedi ymuno â ni ar adeg gyffrous i’r fforwm busnes, gan ein bod ni’n creu grŵp gweithredol newydd, a fydd yn rhoi momentwm newydd i’r fforwm busnes, gobeithio. Rydym ni’n gobeithio y byddant yn ymsefydlu’n dda yng nghymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr, drwy ymuno â ni, ac y byddant yn creu’r cysylltiadau sydd eu hangen arnynt i ddatblygu eu busnes a chynyddu nifer eu cwsmeriaid.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Rwy’n falch iawn o weld bod Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i dyfu a meithrin busnesau newydd. Mae’n bwysig bod y cyngor yn cadw'r cysylltiad cryf a llwyddiannus hwn rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’r fforwm busnes yn cynnig modd delfrydol o wneud hynny.

“Hoffwn longyfarch Frankly Materials Ltd ar ddod yr wyth ganfed aelod, ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw ar gyfer eu busnes yn y dyfodol.”

I gael gwybod mwy am Frankly Materials Ltd, ewch i: www.franklymaterials.com

Gallwch hefyd ddilyn y fforwm ar Twitter @Bridgendforum ac ar Facebook: www.facebook.com/bridgendbusinessforum.

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >